Teaching Conferances Activities Publications Factories Associate Research Acts
Home
About Us
News
Contact Us


شرکت مهندسی و تحقیقات منابع و صنایع سلولزی ایران

Icerli تنها شرکت رسمی و با مجوز برای تحقیقات در زمینه صنایع مواد سلولزی و لیگنوسلولزی در ایران می باشد که دارای درجه مهندسی مشاور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد .

Icerli توسط یونیدو ( سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )به عنوان یک مرکز برای تدوین خط مشی و ارزیابی و تحقیق در زمینه منابع سلولزی مورد تأیید قرار گرفته است .
این مرکزدرتاریخ 1358 توسط 60 کارخانه بزرگ در زمینه صنایع سلولزی و باهدف تحقیقات در زمینه پروژه های منابع و صنایع سلولزی ، تأسیس گردید .

Icerli تحت پوشش وزارت صنایع ومعادن عمل می کند و براساس اساسنامه خود ، موظف است سرویس های مهندسی وتحقیقاتی رابرای واحدها ی صنعتی مربوطه از طریق انتفاعی فراهم آورد .
در راستای ارائه سرویسهای مذکور ICERLI بهمراه موسسات آموزش دیگر ونیزدانشگاهها ، توانسته است در طرحها ی توسعه واحدها ونیز حل مسائل آنان ، کمکهای ارزنده ای ارائه نماید .

      Copyright © 2002 ICERLI. All rights reserved. Design by farnaam